Entradas

Mostrando entradas de mayo, 2013

CONVOCATORIA DAS AXUDAS PREVISTAS NA LEI DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO E NA LEI GALEGA PARA A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO 2013

Imagen
ORDE DO 8 DE MAIO DE 2013 POLA QUE SE REGULAN AS BASES PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 27 DA LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, E NO ARTIGO 43 DA LEI 11/2007, DO 27 DE XULLO, GALEGA PARA  A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO 2013 Tipos de axudas 1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego. 2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou as e os menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionadas como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentencia xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas.
Contía das axudas Axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección …

CREADORAS. MARBELIS HERNÁNDEZ

Imagen

AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DO PERMISO DE CONDUCIÓN CLASE B E FAVORECER A SEGURIDADE VIARIA DA XUVENTUDE GALEGA

Imagen
ORDE DO 6 DE MAIO DE 2013 DA CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR
Obxecto Establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención do permiso de condución clase B por parte das/dos mozas/os residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa empregabilidade e mobilidade, así como sensibilizar e fomentar unha condución segura e responsable entre a xuventude. Requisitos  Poderán solicitar as axudas as/os mozas/os que cumpran os requisitos incluídos no artigo 10 da Lei de  subvencións de Galicia e ademais:
a) Teñan entre 18 e 30 anos de idade cumpridos no momento de presentar a solicitude. b) Sexan titulares do carné xove vixente no momento de presentar a solicitude. c) Teñan a súa residencia en Galicia. d) Estean matriculadas/os nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude, no suposto de non estar xa en posesión do permiso de conducir. e) Acrediten un nivel de ingresos netos anuais da unidade familiar que, tomando como referencia o…

CREADORAS. RAQUEL FONDEVILA

Imagen

A DAMA E A MORTE

Imagen
"A dama e a morte" (2009), dirixida por Javier Recio García. Premio Goya como mellor cortametraxe de animación e unha nominación ao Oscar na mesma categoría.
http://www.theladyandthereaper.com

MAMA SAID

Imagen