TICKET ELÉCTRICO SOCIAL DE GALICIA. XUNTA DE GALICIA. 2016


ORDE DO 28 DE DECEMBRO DE 2015 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA FACTURA ELÉCTRICA A TRAVÉS DO TICKET ELÉCTRICO SOCIAL DE GALICIA. 2016.

Actuacións e gastos subvencionables

Facturas de electricidade ( IVE incluído) cuxo período de lectura estea comprendido entre o 1 de xullo de 2015 e o 30 de xuño de 2016. No caso de que unha factura abranga un período que saia parte do período subvencionable, considerarase subvencionado o custo prorrateado dos días incluídos no mesmo.

Beneficiari@s

1. Ser residente na CA de Galicia.
2. Que na unidade de convivencia haxa menores de idade ou discapacita@s con un grado de discapacidade igual ou maior ao 33%.  
3.   Ser o/a pagador/a da correspondente factura de enerxía eléctrica.
4. Que os ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (9.585 euros/ano).

Prazo de presentación de solicitudes

15 xaneiro 2016/31 xullo 2016  

Información @s interesad@s

Sobre este procedemento administrativo que ten o código IN414A, poderase obter información adicional na Dirección Xeral de Enerxía e Minas e nas xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da consellería:http://economiaeindustria.xunta.es
b) Os seguintes teléfonos:

A Coruña: 981184995 e 981184936
Santiago: 981957185 e 981545553
Lugo: 982294975 e 982294670  
Ourense: 988386710
Pontevedra: 986805213 e 986805222
Vigo: 986817561, 986817822 e 986817764

c) O enderezo de correo electrónico: cei.dxiem.axudasenerxia@xunta.es
d) Presencialmente   

Comentarios

Entradas populares de este blog

CARAPUCHIÑA VERMELLA (Versión políticamente correcta)

A MULLER RURAL GALEGA: UN RELATO DE 1890

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS