OPOSICIÓNS

BOPPO PONTEVEDRA 
01/04/2016

CONCELLO DE  MOAÑA

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PERSOA PARA O POSTO DE CONDUTOR MAQUINISTA
A Xunta de Goberno Local, na sesión do 07.03.2016, aprobou as bases que regularán a convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha persoa para o posto de condutor maquinista mediante o sistema de concurso oposición libre.
O período de presentación de solicitudes será de dez días naturais a contar dende o seguinte ao do publicación do anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra.
As bases íntegras publicaranse no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello (www.concellodemoana.org).


CONCELLO DE  TUI

CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A TEMPO COMPLETO, DUN ENCARGADO DE MANTEMENTO DE REDES E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS
Con data 18 de marzo de 2016, aprobáronse, por Resolución da Concellería de persoal, seguridade, mercados, emprego e formación, as Bases de selección para a contratación laboral temporal, a tempo completo, dun encargado de mantemento de redes e aplicacións informáticas.
As instancias polas que se solicita formar parte neste proceso selectivo, dirixiranse ao alcalde do Concello, e poderán presentarse por calquera medio previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico e procedemento administrativo común, no prazo de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra
As bases íntegras, publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Tui e na súa páxina web, www.concellotui.org

 
 CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A TEMPO COMPLETO, DUNHA PERSOA PARA O POSTO DE OPERARIO DE MANTEMENTO ELECTRICISTA
Con data 18 de marzo de 2016, aprobáronse, por Resolución da Concellería de persoal, seguridade, mercados, emprego e formación, as Bases de selección para a contratación laboral temporal, a tempo completo, dunha persoa para o posto de operario de mantemento electricista para o Concello de Tui.
As instancias polas que se solicita formar parte neste proceso selectivo, dirixiranse ao alcalde do Concello, e poderán presentarse por calquera medio previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico e procedemento administrativo común, no prazo de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra
As bases íntegras, publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Tui e na súa páxina web, www.concellotui.org

CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A TEMPO PARCIAL, DUNHA PERSOA COMO GUÍA TURÍSTICO
Con data 18 de marzo de 2016, aprobáronse, por Resolución da Concellería de persoal, seguridade, mercados, emprego e formación, as Bases de selección para a contratación laboral temporal, a tempo parcial, dunha persoa como guía turístico.
As instancias polas que se solicita formar parte neste proceso selectivo, dirixiranse ao alcalde do Concello, e poderán presentarse por calquera medio previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico e procedemento administrativo común, no prazo de cinco días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra.
As bases íntegras, publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Tui e na súa páxina web, www.concellotui.org

CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE CATRO PRAZAS DE AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL
Con data 18 de marzo de 2016, aprobáronse, por Resolución da Concellería de persoal, seguridade, mercados, emprego e formación, as Bases de selección para a contratación laboral temporal, a tempo completo, de catro prazas de auxiliar de policía local para o Concello de Tui
As instancias polas que se solicita formar parte neste proceso selectivo, dirixiranse ao alcalde do Concello, e poderán presentarse por calquera medio previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico e procedemento administrativo común, no prazo de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra
As bases íntegras, publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Tui e na súa páxina web, www.concellotui.org

PADROADO MUNICIPAL MONTE SANTA TEGRA
BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PRAZA DE LIMPADOR/A DO MONTE SANTA TREGA
PRIMEIRA: OBXECTO
As presentes bases teñen por obxecto a regulación do procedemento selectivo de concurso-oposición para a contratación laboral temporal dun limpador/a para o Monte Santa Trega.
SEGUNDA: NATUREZA DO CONTRATO
A natureza do contrato será laboral temporal ó abeiro do establecido na lexislación vixente, cunha duración dende a data de sinatura do correspondente contrato co traballador, ata o 31 de decembro do ano 2016.
Horario: de luns a domingo
Xornada: xornada completa
Retribucións: 871,69 euros brutos mensuais, incluida a prorrata da paga extra.


BOE                                 
01/04/2016
Resolución de 29 de febrero de 2016, del Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra),  referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 39, de fecha 26 de  febrero de 2016, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria  para proveer:
Una plaza de Conductor-Operario, como personal laboral fijo, perteneciente al grupo  Agrupación Profesional (AG.P), escala de Administración General, subescala Subalterna,  mediante el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el  siguiente al de la publicación de este anuncio de convocatoria en la última de las siguientes  publicaciones, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de Galicia».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

BOPPO PONTEVEDRA 
04/04/2016

CONCELLO DE  COVELO

CONVOCATORIA BOLSEIRO TURISMO
CONVOCATORIA: CREACIÓN BOLSA DE COLABORACIÓN PARA A REALIZACIÓN
DE TAREFAS DE INFORMACIÓN NA OFICINA DE TURISMO DE COVELO NO ANO 2016
Por Resolución da Alcaldía de data 15 de marzo de 2016 aprobouse a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de colaboración para a realización de tarefas de información na oficina de turismo de Covelo o ano 2016.
As bases e anexos para participar no proceso selectivo poderán consultarse no Taboleiro de Anuncios (Sede electrónica). (www.concellodecovelo.es)
O prazo de presentación de instancias para participar no proceso selectivo é de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da Provincia

DOG                             
04/04/2016

CONCELLO DE NIGRÁN 

ANUNCIO da convocatoria para a provisión dunha praza de oficial de policía local. No BOP de Pontevedra número 42, do 2 de marzo de 2016, publicáronse integramente as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a provisión dunha praza de oficial de policía local polo procedemento de concurso-oposición, promoción interna, con carácter de funcionario de carreira.
O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte (20) días naturais contados a partir do seguinte a aquel en que apareza o anuncio da convocatoria no BOE. Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria faranse públicos no taboleiro de anuncios deste concello.


 AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA E A SÚA RÍA 
 
RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2016 pola que se realiza convocatoria pública para cubrir unha praza de persoal laboral.
Prazas: 1 (unha) técnico de dominio público.
Tipo de contrato: temporal de remuda a tempo parcial (75 %).
Proceso selectivo: concurso-oposición libre.
 • As bases desta convocatoria estarán á disposición dos interesados na Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, avenida da Mariña, 15, Vilagarcía de Arousa, e tamén dispoñibles na páxina web www.portovilagarcia.es.
• Quen desexe tomar parte nas probas selectivas desta convocatoria cursará a súa solicitude utilizando o modelo que figura como anexo II destas bases.
• As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez (10) días naturais contados desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia, por calquera dos medios recollidos na lexislación vixente.
• Todas as notificacións que, a partir deste momento, se orixinen como consecuencia deste proceso selectivo faranse públicas polos seguintes medios: – Taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa. – Páxina web: www.portovilagarcia.es. Vilagarcía de Arousa, 21 de marzo de 2016

BOPPO PONTEVEDRA 
05/04/2016

CONCELLO DE  LALÍN 

BASES DE SELECCIÓN PARA O PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA INTERINA DE ARQUITECTO MUNICIPAL
A Xunta de Goberno Local do Concello de Lalin, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 14 de marzo de 2016, aprobou as bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación dun arquitecto municipal en réxime funcionario interino, cuxo texto literal é o seguinte: BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL: CONTRATACIÓN DUN ARQUITECTO EN RÉXIME FUNCIONARIO INTERINO


Comentarios

Entradas populares de este blog

CARAPUCHIÑA VERMELLA (Versión políticamente correcta)

A MULLER RURAL GALEGA: UN RELATO DE 1890

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS