Entradas

Mostrando entradas de julio, 2011

ELAS DIXERON

Imagen
"A menudo, la principal ventaja de no abrir la boca es que nadie puede repetir lo que dijimos" Suzan Wiener

REPÓQUER DE DAMAS. AMY WINEHOUSE REHAB

Imagen

TOMÁMOLO CON HUMOR

Imagen

ACOSO ESCOLAR. LEI 4/2011, DO 30 DE XUÑO, DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA

Imagen
Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro/s ou outra/s, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con indepencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. PROTECCIÓN INTEGRAL DAS VÍTIMAS A dirección dos centros docentes e os titulares dos centros concertados e dos centros privados, así como a Administración educativa, adoptarán as medidas precisas para garantir o alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección integral da súa integridade e dignidade persoais e do seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións. A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o

MEDIACIÓN FAMILIAR

Imagen
LEI 3/2011, DO 30 DE XUÑO, DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA Enténdese por mediación familiar o procedemento de carácter voluntario dirixido a facilitar a comunicación entre os membros da familia co fin de que xestionen por si mesmos unha solución aos conflitos que os afecten coa intervención dunha persoa mediadora, quen actuará de forma neutral, imparcial e confidencial. FINALIDADES a) A procura común de solucións satisfactorias e duradeiras no tempo. b) Minimizar o custo emocional que todo conflito produce en todos os membros da familia. c) Restablecer e/ou mellorar as relacións, presentes e futuras, entre as partes en conflito. d) Evitar a instrumentalización dos demais membros da familia, e, en especial, das e dos menores. e) Asegurar a protección do interese superior da ou do menor e do seu benestar. f) Favorecer a responsabilidad parenteral compartida. REDE DE RECURSOS A Xunta de Galicia potenciará e desenvolverá unha rede de recursos axeitados para garantir a efecti

DA CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL

Imagen
LEI 3/2011, DO 30 DE XUÑO, DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA PRINCIPIOS REITORES DA CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL a) A adopción de medidas que aseguren a conciliación do traballo e da vida persoal e familiar como medio para garantir un contorno favorable para a creación e o libre desenvolvemento das familias e o fomento da natalidade, así como o acceso, a permanencia e a promoción laboral das persoas que teñan asumido algunha responsabilidade familiar. b) A implicación en termos de igualdade dos homes e das mulleres no coidado, a atención e o desenvolvemento da familia, promovendo a voluntaria corresponsabilidade nas tarefas e nas obrigas familiares, respectando o libre acordo das partes na distribución delas. c) A sensibilización social sobre a necesidade de compatibilizar as obrigas familiares e laborais sen que iso supoña un menoscabo da condición profesional. d) O fomento da implicación e da responsabilidade da propia familia na educación e na atenció

LEI 3/2011, DO 30 DE XUÑO, DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA

Imagen
OBXECTO E FINALIDADE Recoñecer a familia como estrutura básica da sociedade e ámbito natural de desenvolvemento da persoa, regulando a obriga que os poderes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia teñen de apoiar e protexer as familias e os seus membros, e, en especial, os nenos e as nenas e os e as adolescentes. ÁMBITO DE APLICACIÓN a) Persoas unidas entre si por matrimonio, os seus e as súas ascendentes, as que delas dependan por filiación, adopción, tutela ou acollemento e mais as que teñan ao seu cargo, sempre que formen un núcleo estable de convivencia. b) Aquelas persoas que estean inscritas no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, os seus e as súas ascendentes, as que dependan delas por filiación, adopción, tutela ou acollemento e mais as que teñan ao seu cargo, sempre que formen un núcleo estable de convivencia. c) As persoas individuais xunto cos e coas súas ascendentes, aquelas que dependan delas por filiación, adopción, tutela ou acollemento e mais as que estean ao se

TODA A VIDA TRABALLANDO

Imagen
"Hacia 1670, la ciudad de Florencia realizó un censo de población. Los pliegos minuciosos de este catálogo ofrecen un dato que, observado desde los estereotipos de nuestra mentalidad, resulta sorprendente: el 73% de las mujeres de más de 12 años trabajaba. Más asombrosa aún parece la lista de oficios que desempeñaban, según consta en ese censo y en otros muchos realizados a lo largo de los siglos en las ciudades europeas: esas trabajadoras no eran sólo criadas, bordadoras o costureras, siguiendo a la tradición que asocia a las mujeres a las tareas que emanan del ámbito doméstico. En el París de finales del siglo XIII, por ejemplo, las mujeres participaban en 86 de las 100 profesiones mencionadas en el famoso Livre des métiers (Libro de los oficios) . En el siglo XV, el sector de la construcción de Würtzburg estaba dominado por ellas (2.500 jornaleras de albañileria y carpintería frente a 750 jornaleros), y en otras muchas ciudades era habitual la presencia de muchachas fuertes y

LUZ DE LUCIÉRNAGAS

Imagen
"Luz de luciérnagas" é unha páxina que nace de man de tres mulleres que proveñen dos ámbitos da investigación sociolóxica, da antropoloxía social e a informática, co obxectivo de amosar os valores que se transmiten nas películas infantís de modo que nais e pais dispoñan dunha ferramenta que lle proporcione claves de análise e así poder decidir que película e máis idónea para o seu fillo/a súa filla. Non se trata dunha páxina de crítica á calidade do guión, senón de análise dos valores que se transmiten en relación coa igualdade entre mulleres e homes, interculturalidade, ecoloxismo, resolución pacífica de conflitos e igualdade interxeneracional. Para as/os profesionais da educación supón un espazo máis de aprendizaxe e intercambio sobre a educación en valores. No seu conxunto, esta páxina intenta contribuír a cambiar a mirada e intentar que se faga un cine diferente e respectuoso coa igualdade entre mulleres e homes e cos valores básicos que contribúen a formar a nosa humanid