Entradas

Mostrando entradas de julio, 2010

PARABOLA DUNHA NAI AMANTÍSIMA

Imagen
“ Habíase una vez una madre amantísima que tenía dos hijos, varón y hembra, ambos en estado de merecer. Cuando les llegó el tiempo, los dos se casaron, y la madre amantísima no cabía en sí de felicidad. ¡Mucho agradezco a la Divina Providencia - decía - las bendiciones que derrama sobre mí y los míos!. Ahora vendrán los nietos, ¡qué ilusión!, y la familia seguirá perpetuándose por los siglos de los siglos, al igual que viene haciéndolo desde el origen de los siglos. La madre amantísima sumó seis nietos en tres años, la mitad de ellos de hijos de su hijo y la otra mitad hijos de su hija. Pero a los tres años la madre amantísima se dio cuenta de que, así como su hija había hecho una magnífica boda, de su hijo no podía decir lo mismo, porque la verdad era que - visto con desapasionamiento - lo de su hijo había sido un lamentable bodorrio. Mi hija se ha casado como se merece y su marido es un verdadero sa

COUSAS DE CINE

QUERO SER UNHA MULLER La vida de Bryan

ELAS DIXERON

Imagen
"Si un partido político se atribuye el mérito de la lluvia no debe extrañar que sus adversarios lo hagan culpable de la sequía". Charlotte Marrow

LEI 5/2010, DO 23 DE XUÑO POLA QUE SE ESTABLECE E REGULA UNHA REDE DE APOIO Á MULLER EMBARAZADA

Imagen
AMBITO DE APLICACION Será beneficiaria das actuacións desta lei toda muller con domicilio, traballo ou residencia na CA de Galicia que por razón das súas circunstancias personais ou sociais poida acceder aos beneficios e servizos establecidos nesta lei e a aqueles outros que no seu desenvolvemento posterior puidesen establecerse. Igualmente as disposicións desta lei aplicaranse a toda a Administración pública e a calquera entidade de titularidade pública ou privada que preste servizos sociais ou sanitarios no ámbito territorial da CA de Galicia. DEREITO DE INFORMACIÓN Toda muller xestante ten dereito a ser informada de xeito personalizado, suficiente e comprensible das axudas e dos apoios establecidos nesta lei. As administracións públicas de Galicia informarán a muller embarazada da existencia desta rede de apoio desde os distintos centros sanitarios, sociais e educativos. Co fin de alcanzar a máxima difusión desta información, a Xunta elaborará unha guía de recursos, apoio e asistenc

PROGRAMA MEDIAGAL, DE MEDIACIÓN FAMILIAR GALEGA

Imagen
Orde do 14 de xuño de 2010 pola que se regulan as bases para concesión de subvencións para a cobertura do custo de procesos de mediación familiar e se procede á súa convocatoria para 2010 Obxecto Esta orde ten por obxecto a convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, e a aprobación das bases polas que se rexen as subvencións para a cobertura dos custos dos procesos de mediación familiar que se celebren dentro do marco do programa Mediagal, de mediación familiar galega ao longo do ano 2010. Tipo de subvención A subvención convocada consiste na cobertura do custo dun proceso de mediación familiar cun máximo de seis sesións, mediante a adxudicación e entrega ás persoas beneficiarias de cheques de servizo gratuíto cun valor nominal de 60 euros por sesión de mediación e ata un máximo de 360 euros. Persoas beneficiarias Persoas residentes en Galicia unidas por vínculo matrimonial ou que forman unha unión estable de parella, que se atopen nun proceso de separación, divorcio

ORDE DO 9 DE XUÑO DE 2010 : AXUDAS EN MATERIA DE TRABALLO EN IGUALDADE DAS MULLERES DE GALICIA E SE CONVOCAN PARA O EXERCICIO 2010

Imagen
OBXECTO Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das axudas dirixidas ao fomento da implantación de plans de igualdade, para a eliminación da infrarrepresentación feminina e para a garantía e mellora do dereito á conciliación da vida laboral e familiar en pequenas e medianas empresas (peme). Para os efectos desta orde, considérase peme a empresa que empregue menos de 250 traballadores e traballadoras e que non supere os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou o seu balance anuel sexa inferior a 43 millóns de euros. Non se inclúen, neste ámbito de aplicación, as entidades sen ánimo de lucro. ACTUACIÓNS E GASTOS SUBVENCIONABLES LIÑA I: Axudas para a implantación de plans de igualdade: a) Realización de estudos, análises ou diagnoses da realidade da empresa desde a perspectiva de xénero para a elaboración dun plan de igualdade e que incluirán necesariamente os seguintes aspectos: avaliación dos postos de traballo, categorías profesionais, xorna

MÁIS DE 3000

Imagen
Sodes un estímulo para nós. Graciñas por estar aí, ao outro lado do cable, esperándonos e léndonos. Grazas