Entradas

Mostrando entradas de mayo, 2013

CONVOCATORIA DAS AXUDAS PREVISTAS NA LEI DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO E NA LEI GALEGA PARA A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO 2013

Imagen
ORDE DO 8 DE MAIO DE 2013 POLA QUE SE REGULAN AS BASES PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 27 DA LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, E NO ARTIGO 43 DA LEI 11/2007, DO 27 DE XULLO, GALEGA PARA  A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO 2013     Tipos de axudas   1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego. 2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou as e os menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionadas como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentencia xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas. Contía das axudas   Axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do

CREADORAS. MARBELIS HERNÁNDEZ

Imagen

AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DO PERMISO DE CONDUCIÓN CLASE B E FAVORECER A SEGURIDADE VIARIA DA XUVENTUDE GALEGA

Imagen
ORDE DO 6 DE MAIO DE 2013 DA CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR Obxecto   Establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención do permiso de condución clase B por parte das/dos mozas/os residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa empregabilidade e mobilidade, así como sensibilizar e fomentar unha condución segura e responsable entre a xuventude.   Requisitos    Poderán solicitar as axudas as/os mozas/os que cumpran os requisitos incluídos no artigo 10 da Lei de  subvencións de Galicia e ademais: a) Teñan entre 18 e 30 anos de idade cumpridos no momento de presentar a solicitude. b) Sexan titulares do carné xove vixente no momento de presentar a solicitude. c) Teñan a súa residencia en Galicia. d) Estean matriculadas/os nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude, no suposto de non estar xa en posesión do permiso de conducir. e) Acrediten un nivel de ingresos netos anuais da unidad

CREADORAS. RAQUEL FONDEVILA

Imagen

A DAMA E A MORTE

Imagen
"A dama e a morte" (2009), dirixida por Javier Recio García. Premio Goya como mellor cortametraxe de animación e unha nominación ao Oscar na mesma categoría. http://www.theladyandthereaper.com

MAMA SAID

Imagen