Entradas

Mostrando entradas de abril, 2017

AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES. SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE. 2017

Imagen
RESOLUCIÓN DO 31 DE MARZO DE 2017, DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES. 2017.   BENEFICIARIAS Asociacións de mulleres e federacións constituidas por estas, sen ánimo de lucro, que cumpran os requisitos, condicións e obrigas previstas nesta convocatoria e na normativa xeral de subvencións, en particular as seguintes: a) Ter domicilio social en Galicia. b) Estar legalmente constituidas. c) Estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS). Este requisito verificarase de oficio pola unidade de igualdade instrutora do procedemento. d) Os fins e obxectivos das asociacións e das federacións solicitantes deberán contribuir a promover a igualdade entre homes e mulleres e a potenciar a participación e a presenza das mulleres na vida política, económica, cultural e social. Estes fins e obxectivos

SORRISOS TRANSFORMADORES

Imagen

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS. 2017

Imagen
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. ORDE DE 24 DE MARZO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES POLAS QUE SE REXERÁ A CONCESIÓN DA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE 3 ANOS. 2017 PERSOAS BENEFICIARIAS   1. Persoas que teñan fillas ou fillos menores de 3 anos o 1 de xaneiro de 2017 (nados entre o 2 de xaneiro de 2014 e o 1 de xaneiro de 2017, incluídos) e que, durante o ano 2015, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso. No caso de fillas ou fillos adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro e 2015 e o 31 de decembro de 2016, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou o acollemento. Nos supostos de que exista  unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a u