Entradas

Mostrando entradas de abril, 2016

Quen foi Hertha Ayrton?

Imagen
Hertha Marks Ayrton  naceu en Gran Bretaña o 28 de abril de 1854 como Phoebe Sarah Marks pero, decidiu poñerse de nome «Hertha», que era como se chamaba a heroína dun  poema  de  Algernon Charles Swinburne , una  crítica directa ás relixións organizadas .  Aos dezaséis anos traballou como institutriz. Sen embargo, desafiando a división sexual do traballo, decidiu estudar matemáticas. Coa axuda económica da sua titora puido asistir entre 1877 y 1881 ao Girton College. De 1881 a 1883, Marks traballou como profesora de matemáticas a domicilio. Os seus estudos científicos, realizounos asistindo a clases nocturnas de física no Finsbury Technical College, en donde era profeso r   William Ayrton ,  con quen casou no 1885. No 1899, Hertha Ayrton foi elixida como a primeira muller que integrou a Institución de Enxeñeiros Eléctricos . No 1902, publicou o libro " El arco eléctrico" , un texto que inclúe as descripcións e ilustracións dos seus experimentos.  O libro

SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O FOMENTO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E A LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

Imagen
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O FOMENTO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E A LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. ENTIDADES BENEFICIARIAS Entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que deselvonvan as actuacións reguladas nesta convocatoria e que cumpran os seguintes requisitos: - Estar inscritas na área de Igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia. - Carecer de fins de lucro. - Ter a súa razón social ou delegación na provincia de Pontevedra. - Non estar incursas en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas e non incorrer en ningún dos casos de prohibición para percibir subvencións recollidos na lei. - As entidades deben estar ao corrente coas obrigas tributarias da Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda galega, coa Seguridade Social e co organismo provincia

AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO 2016

Imagen
RESOLUCIÓN DO 5 DE ABRIL DE 2016, DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE, POLA QUE SE REGULAN AS BASES PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO Á MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO. Requisitos das solicitantes a) Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica. b) Ter cesado a convivencia co agresor no intervalo temporal que comprende os doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude. c) Estar empadroada e residir na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, ter permiso de residencia. d) Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou que estes sean  de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.   Contía das

AXUDAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 27 DA LEI ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO E NO ARTIGO 43 DA LEI GALEGA PARA A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO

Imagen
RESOLUCIÓN DO 5 DE ABRIL DE 2016, DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE, POLA QUE SE REGULAN AS BASES PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 27 DA LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, E NO ARTIGO 43 DA LEI 11/2007, DO 27 DE XULLO, GALEGA PARA  A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO 2016.   Tipos de axudas 1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego. 2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou ás e aos menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionadas como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas. Contía das axudas Axudas establecid

BOLSEIR@S

Imagen
  PLAN DE PRÁCTICA LABORAL 2016 (EMPRESAS) DEPUTACIÓN PONTEVEDRA OBXECTO Convocatoria pública, en réxime de concorrencia competitiva, da selección e distribución dun total de 400 bolsas de práctica laboral para persoas con titulación universitaria ou de FP entre empresas privadas, corporacións sectoriais (colexios profesionais, cámaras oficiais, confrarías, comunidades e federacións deportivas) ou organizacións non gobernamentais (asociacións sen ánimo de lucro) da provincia de Pontevedra, coa intención de lles proporcioanr a experiencia e a práctica profesional necesaria para facilitar a súa inserción laboral. As 400 bolsas distribuiranse en dous grupos conforme aos criterios de valoración sinalados nesta convocatoria, tendo en conta o seguinte criterio de reparto: 1º grupo: 360 bolsas entre empresas privadas. 2º grupo: 40 bolsas entre corporaciósn sectoriais e organizacións non gobernamentais. En caso de que non se cubra o número de bolsas asignado a un grupo

A REVOLUCIÓN DAS SOLTEIRAS E A SÚA IMPARABLE FORZA SOCIAL.

Imagen
"No se si se han dado cuenta pero, últimamente, abundan reportajes y artículos que cantan las excelencias de la vida de los sin pareja, además de innumerables libros y algunas películas como Mejor solteras (2016), en la que Dakota Johnson -que da vida al papel de Alice- harta de los latigazos de Christian Grey saborea la vida sin cadenas ni ataduras. El mercado proporciona también productos para solitarios: agencias de viaje para singles , cruceros, webs de contactos o nuevos espacios habitables, que combinan la independencia de tener el propio apartamento con la ventaja de que éste se englobe en un entorno común, con servicios compartidos. Es el caso del co-living space, Old Oak, que se abrirá este mayo en el este de Londres o de WeLive , en el epicentro financiero de mundo, Wall Street. Alone together , (Basic Books, 2012) el libro de Sherry Turkle, que hace posible esta contradicción por obra y gracia de la tecnología, es también la nueva consigna. Estamos hablando, por s

O VENTO NO PELO

Imagen
"Pocas cosas me emocionan, pero reconozco que hoy se me han llenado los ojos de lágrimas. Abandono los kardashianismos y otrs frivolidades por lo que de verdad importa:la fuerza de casi un millón de mujeres que se han sumado a la campaña My stealthy freedom (Mi libertad silenciosa) para reivindicar el derecho a llevar, o no, el velo islámico -obligatorio en Irán desde la revolución de 1979-, compartiendo sus imágenes en Internet sin él. Su protesta es hermosa y emocionante. Son mujeres que quieren sentir el viento en su pelo. Nada que ver con las fotos de las estomagantes ninis multimillonarias que se autopromocionan ligeras de ropa para reivindicar...nada. Las mujeres iraníes se retratan al descubierto, alzando el velo, convertido en una ráfaga del mismo aire. Arriesgando mucho por un pequeño gesto. Una foto. Mientras estas mujeres se juegan sus escasas libertades, desde Occidente, grandes firmas de la moda y la distribución se lanzan a la conquista de nuevos merca